Termín v slovenskom jazyku: revízna kanalizačná šachta
Termín v anglickom jazyku: (neuvádza sa) 

Zákonná definícia: je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov.
Zdroj k definícii: Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno h)
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach